LITTERATUR-HISTORIEN ENLIGT ÅK9

Välkomna till en resa genom litteraturhistorien. 

Sök i
 
litteraturhistorien

MEDELTIDEN

© 2017.  Referera gärna,
men glöm inte källhänvisa!

JONATAN, ANNA
& TANIA

MEDLEMMAR I
DENNA GRUPP:

OM PERIODEN

Medeltiden började 500 e.Kr och tog slut 1500 e.Kr, samtidigt som

renässansen började.

Medeltiden var den period då grunderna för det moderna samhället
bildades. De flesta bodde på landet istället för i byar. Mycket utvecklades
under denna period, såsom jordbruket där man hittade nya metoder
och uppfinningar. Det är därför man säger att medeltiden var en expansionsperiod.

 

Tidig medeltid, högmedeltid och senmedeltid

Medeltiden delas oftast in i tre delar; tidig medeltid, högmedeltid och senmedeltid. Den tidiga medeltiden varade runt 500 e.Kr. till 1000 e.Kr. Den anses som en väldigt orolig tid, eftersom det inte fanns någon sammanhållning mellan länderna i Europa efter västra Romarrikets fall år 476 e.Kr. I och med det förfaller en del städer utav den minskade handeln och samarbetet. Redan nu börjar även kyrkan ta allt mera makt.

 

Under högmedeltiden, 1000 e.Kr. till 1300 e.Kr, börjar däremot handeln komma tillbaka och befolkningsmängden i de flesta länder ökar. Adeln och prästerna, som redan innan varit rika, blir nu ännu rikare och får mera makt. Medan friheterna för bönderna skärps ytterligare.

 

Senmedeltiden varade mellan 1300 e.Kr. till 1500 e.Kr. och var en väldigt mörk tid då stora delar av Europa drabbas av digerdöden och mer än tredjedel dör. Det leder till att de flesta länders utveckling bromsas.

 

Digerdöden, pesten

Digerdöden, eller också kallad för den svarta döden eller den stora döden, var en dödlig sjukdom under medeltiden som var enormt smittsam. Sjukdomen dödade ungefär var tredje människa i Europa.

Digerdöden var ett utbrott av pesten. Pesten förekom i tre olika former; böldpest, lungpest och blodpest. Lungpest och blodpest var de två formerna som orsakade mest dödlighet.

Allt började med en bakterie i Kina som hette Yersinia pestis som angrep gnagare, vanligtvis råttor. Från råttorna spreds sedan sjukdomen vidare till människorna. När människorna blev sjuka, smittade de andra och snart hade flera länder drabbats av digerdöden, inklusive Sverige.

 

Feodalismen

Något som var typiskt för medeltiden var feodalismen, att man skiljde på människors rättigheter och skyldigheter genom att dela in samhällets invånare i olika grupper. Högst upp var ofta kungen som hade mest makt. För att kunna styra landet delade kungen ut olika mycket mark till sina krigare, adelsmän. Adeln fick bestämma själva över sin mark och kunde även ta in skatt från bönderna. Bönderna däremot var ofta livegna, alltså att de var tvungna att bo kvar på gården där de föddes. Man kan alltså säga att böndernas liv ägdes av de som hade marken bönderna bodde och brukade på. Medan kungen, prästerna och adeln blev försörjda utan att själva behöva göra grovarbetet.

 

Kyrkan

Kyrkan och påven hade en stor makt under medeltiden. Nästan alla i europa var kristna och hade ett identiskt tankesätt på hur man skulle leva och vad som var viktigt i livet. Man trodde alltså att det bara fanns en gud, och att gud hade skapat hela världen och låg bakom allt.

Man gick till kyrkan varje vecka, medan man på vilodagen tog det lugnt.  Om man hade syndat så vände man sig till kyrkan för att sudda bort det och be om förlåtelse.

 

Prästerna hade mycket makt i och med att de tillhörde kyrkan och hade en stor roll i både varje individs liv, men också i hela samhället. Den kristna tron kunde i stort sett hittas i alla som bodde i Europa, men också i lagar och regler om vad man fick och inte fick göra. Prästerna blev ofta även väldigt rika i och med alla gåvor de fick och att alla medborgare var tvungna att betala skatt till kyrkan genom tiondet. Alltså att var tionde av varje sak skulle skänkas till kyrkan.

MEDLEMMAR I
DENNA GRUPP:

1.Carmina Burana -DIKTSAMLING
2.Den GudOMLIGA
KOMEDIN- DANTE

3. DECAMERONE- BOCCACCIO

Denna tids topplista!

FILM

HISTORISK INSTAGRAM

OM LITTERATUREN

Under medeltiden hade kyrkan en stor roll i varje individs liv, vilket speglades
i litteraturen. Livet i relation till kyrkan var det främsta temat i många verk som
skrevs under den här tiden.  Däremot var det även nu som olika djurfabler,
riddarberättelser och de typiska sagomiljöerna växte fram.

 

Litteraturen under medeltiden

Skriftspråket under början av medeltiden var främst latin, men under senmedeltiden började det även skrivas några få större verk på folkspråk, bland annat Den gudomliga komedin av Dante Alighieri.

 

Mycket av litteraturen var, som tidigare nämnt, väldigt kristet och det dröjde ända till slutet av medeltiden innan man började ifrågasätta religionen.

Kyrkan hade även ett stort inflytande på filosofin, vilket vid klostren överfördes i olika dikter.

 

Dante Alighieri

En av de mest berömda författarna i västvärlden under medeltiden var Dante Alighieri. Han föddes år 1265 i Florens som idag tillhör Italien. Under den tiden var Florens en självständig republik. På grund av att hans familj var inblandad i partipolitik och intrigerna som följde blev han landsförvisad år 1301. Under hela hans liv var han på landsflykt. Dante dog år 1321 i Emilia Romagna som ligger i dagens Italien.

 

Under hans livstid var han författare, ämbetsman och poet. Eftersom att hans familj var adlig hade han tillgång till bra utbildning. Det ledde till att han blev introducerad till poesi vilket han snabbt blev intresserad av.

 

Under tiden som han var på landsflykt skrev han poesi dagligen. Han skrev alla sina texter på florentinska som var hans egna talspråk, som senare kom att bli dagens italienska. Genom att han skrev på florentinska och inte på latin, bröt han dåtidens norm som var att skriva på latin.

På grund av att han skrev på florentinska kunde fler läsa hans verk, vilket var viktigt.

 

När Italien grundades på 1800-talet tog man Dantes skriftspråk som både det officiella talspråket och skriftspråket. Det är alltså samma språk man använder idag i Italien.

 

Men det han är mest känd för är att han var författare. Hans mest uppmärksammade bok är Den gudomliga komedin som är en versbok på 100 sånger. Han började skriva den på 1300-talet, men helheten släpptes först efter att han hade dött. Däremot hann bokens första två första delar släppas år 1319. Man vet inte när Den gudomliga komedin blev klar men det var inte han själv som satte ihop boken.

 

Alla 100 verser i boken bildar en berättelse som handlar om när den romerska poeten Vergilius ande tar Dante igenom den andliga värden. Berättelsen är indelad i tre olika delar, den första delen heter Helvetet, den andra delen heter Skärselden och den tredje delen heter Paradiset. När de är i helvetet möter de människor som har begått svåra synder. När Dante och Vergilius lämnar helvetet färdas de till Skärselden. Där är människor som också har begått synder, men som så småningom kommer att räddas och få hamna i Paradiset. Efter Skärselden tar Vergilius Dante till paradiset. När Dante står framför paradisets portar lämnar Vergilius honom på grund av att han inte var kristen och har därför inget tillträde till paradiset. I stället fick Dante Beatrice som guide, Beatrice var Dantes ungdomskärlek.

 

Giovanni Boccaccio

En stor författare under medeltiden var Giovanni Boccaccio. Boccaccio föddes år 1313 i Florens och dog 21 december år 1375 i Certaldo. Boccaccio var en italiensk författare och har fått titeln novellens skapare.

 

År 1348 kom pesten till Florens vilket gjorde att runt 75% av stadens invånare dog. Man vet inte om Boccaccio var i staden då, men pesten blev anledningen till att Boccaccio skrev boken Decamerone som är Boccaccio största verk. Decamerone är en bok med 100 berättelser, men som har en ramberättelse som binder ihop alla berättelser till en historia. Historien handlar om när tio ungdomar flyr från Florens för att kunna komma undan digerdöden som kommit till staden. De tio ungdomarna består av 7 kvinnor och 3 män. De tio ungdomarna flyr till Fiesole som ligger utanför Florens. Under resan berättar de varje dag en historia var. Det gjorde de i tio dagar, när de tio dagarna var slut hade de berättat hundra historier. Det är dem hundra historier som boken består av.

 

Under Boccaccios livstid lärde han känna Francesco Petrarca. När Boccaccios lärde känna Petrarca innebar det en religiös omvändelse för Boccaccio. Med tiden fick Boccaccio ånger för hans ungdomssynder och började därför skriva texter.

 

Kvinnosynen

Jämfört med dagens kvinnor som idag är självständiga. Så hade kvinnor under medeltiden väldigt begränsad frihet. Det vanligaste under den tiden var att man levde som en bonde på en bondgård och i och med att mannen ofta var borta och arbetade behövdes det en kvinna som kunde sköta bondgården och göra olika sysslor.

Även i staden hade kvinnorna ett ansvar. De gjorde inte bara sysslor hemma utan de hjälpte också till på mannens arbetsplats.

 

Detta återspeglas i litteraturen då de flesta medeltida verk ofta hade mannen som huvudperson och hjälte. I de flesta sagor skulle även männen vara stolta och modiga riddare, medan kvinnorna skulle lyda och visa respekt.

 

Däremot var det under medeltiden som de första kvinnliga författarna kom. Bland annat den franska feministen Christine de Pisan, vars ett av de kändaste verk är Kvinnostaden (1405).

 

Medeltidens litteratur idag

Medeltiden är än idag en stor inspiration för dagens litteratur. I framförallt sagor och olika fantasyböcker kan man hitta den typiska medeltidsmiljön, en mytisk värld där allt är möjligt.

 

Men något som i princip kan hittas i alla böcker idag är den gränslösa fantasi som började växa fram under medeltiden. Redan i Dante Alighieris böcker kan vi hitta olika monster bestående av två eller flera djur, portar som leder till en annan värld och starka känslouttryck. Något som till exempel kan hittas i Narnia av C.S. Lewis och Sagan om ringen av J. Tolkien.

Dante Alighieris verk går även mycket ut på att skrämma till eftertanke och låta läsaren följa med på en både fysisk, men också psykisk resa, vilket lever kvar i berättelser än idag.  


 

Citat från medeltiden:

 

“De hetaste platserna i helvetet är reserverade för dem som i tider av stora moraliska kriser behåller sin neutralitet.” / Dante Alighieri


“People tend to believe the bad rather than the good” / Giovanni Boccaccio

© 2017.  Referera gärna,
men glöm inte källhänvisa!